مهرداد ناظری

مهرداد ناظری

دکتر مهرداد ناظری متولد سال 1348، دارای دکترای جامعه شناسی با گرايش گروه هاي اجتماعي می باشد.

کتاب های مهرداد ناظری