ویلیام جی دوهرتی

ویلیام جی دوهرتی

ویلیام ج. دوهرتی استاد و مدیر مرکز ازدواج و خانواده درمانی در دانشگاه مینه سوتا و بنیانگذار Family Life 1 است.

کتاب های ویلیام جی دوهرتی

خانواده درمانی