سوزان لیاندرات

سوزان لیاندرات

سوزان لیاندرات-گیگیس در دانشگاه پاریس هفتم-دنیس دیدرو به تدریس تاریخ فیلم می پردازد.

کتاب های سوزان لیاندرات

رود سرخ