محمدجواد نائیجی

محمدجواد نائیجی

محمدجواد نائیجی استاديار دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی است. وی دارای دكترای مديريت - مديريت سيستم ها, دانشگاه شهيدبهشتي - تهران, ايران, 1389 می باشد.

کتاب های محمدجواد نائیجی

اصول و فنون مذاکره


اصول نگارش طرح کسب و کار