سجاد فتاحی

سجاد فتاحی

سجاد فتاحی دارای دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی می باشد.

کتاب های سجاد فتاحی