شارون کاتز کوپر

شارون کاتز کوپر

شارون کاتز کوپر معلم علوم و نویسنده است که در زمینه های علوم و مطالعات اجتماعی تخصص دارد. او بیش از 25 کتاب برای کودکان نوشته است ، از جمله مجموعه ای به نام زیستگاه های وحشتناک که توسط انجمن معلمان علوم ملی (NSTA) توصیه شده است. او در پیتسبورگ زندگی می کند.

کتاب های شارون کاتز کوپر

ارسطو