علی شیعه علی

علی شیعه علی

کتاب های علی شیعه علی

فارنهایت 451


وداع


مردی با چهره آشنا


کوروش بزرگ


جنگل وارونه


تاریخچه فراماسونری


شانزدهم هپ ورث،1924


یادداشتهای شخصی یک سرباز


دختری که می شناختم


سقراط عاشق


محبوس


حکایت های مریخی


فرنی و زویی


بیشتر بخوانید

نجات کتاب ها از نابودی با رمان «فارنهایت 451»

این کتاب به فروشی بیش از 10 میلیون نسخه ای دست یافته، تحسین منتقدان را برانگیخته و نام خود را به عنوان یکی از برجسته ترین رمان های قرن بیستم مطرح کرده است.