کلر ویکس

کلر ویکس

دکتر هیزل کلر ویکس (11 آوریل 1903 - 2 ژوئن 1990) یک پزشک عمومی و نویسنده بهداشت استرالیایی بود. او همچنین به عنوان یک دانشمند تحقیقاتی کار می کرد. برخی او را پیشگام درمان اضطراب مدرن از طریق شناخت درمانی می دانند. وی همچنان به خاطر کتابهایش در زمینه مقابله با اختلالات اضطرابی مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کتاب های خودیاری اضطراب امروز همچنان به استناد کارهای او ادامه می دهند. 

کتاب های کلر ویکس

خودیاری در بیماری های عصبی


اعصاب راحت