بردیا خسروانی

بردیا خسروانی

دکتر بردیا خسروانی متولد سال 1368، تحلیل گر، روانشناس و کارشناس بازار سرمایه لذت تحلیل گری و سوداوری در بازارهای بورس ایران و بین الملل می باشد.

کتاب های بردیا خسروانی

رمز ارزهای ثروت آفرین 1


قانون گلدون