ویل ادواردز

ویل ادواردز

هدف من تولید کتابهای با کیفیتی است که باعث الهام گرفتن و به چالش کشیدن مردم شود تا زندگی با رضایت بیشتری داشته باشند. من به خوانندگان وفادارم، معتقدم که ما در حال تغییر هستیم. به هر حال اینگونه می خواهم به آن فکر کنم که ما در آن با هم هستیم و برای منافع عمومی کار می کنیم. در حال تغییر جهان، هر بار یک کتاب.

کتاب های ویل ادواردز

چالش های هدف گذاری


ماهور زندگی


افسانه خوشبختی


رازهای ثروتمندان


هفت پیکر موفقیت


زندگی هدفمند


اکسیر عزت نفس