جی ای لوبرینگ

جی ای لوبرینگ

جی ای لوبرینگ (J.E.Luebering) مدیر اجرایی گروه تحریریه هسته در دائره المعارف بریتانیکا است. او بر تیم ویراستاران و نویسندگان که در britannica.com محتوا ایجاد می کنند، نظارت می کند.

کتاب های جی ای لوبرینگ

100 نویسنده تاثیرگذار تاریخ