رضا جولایی

رضا جولایی

رضا جولایی متولد سال 1329 در تهران است. کتاب‌های «حکایت سلسله پشت کمانان»، «جامه به خوناب»، «شب ظلمانی یلدا»، «حدیث دردکشان»، «تالار طرب‌خانه»، «جاودانگان»، «نسترن‌های صورتی»، «باران‌های سبز» و «سیماب و کیمیای جان» از آثار این نویسنده‌اند.

کتاب های رضا جولایی

پاییز 32


در جبهه ی غرب خبری نیست


شب ظلمانی یلدا


شکوفه های عناب


سوء قصد به ذات همایونی


یک پرونده ی کهنه


بارانهای سبز


جامه به خوناب


سرداران بزرگ تاریخ


یورش به سوی قدرت


نسترن های صورتی