حسن دانایی فرد

حسن دانایی فرد

دکتر حسن دانایی فرد دارای مدرک کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. ایشان دوره دکتری خود را در رشته مدیریت دولتی تطبیقی و توسعه در دانشگاه علامه طباطبایی با موفقیت پشت سر گذاشتند.
حوزه های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارت اند از: ارزیابی عملکرد، طراحی ساختار، طراحی نظام آموزشی، توسعه مدیریت، نظام ملی نوآوری، برنامه ریزی استراتژیک، بازمهندسی فرایندها، مدیریت دولتی تطبیقی

کتاب های حسن دانایی فرد