عادل مشایخی

عادل مشایخی

عادل مشایخی متولد سال ۱۳۵۱در تهران و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های عادل مشایخی

نیچه و فلسفه


تعالی اگو


تجربه گرایی و سوبژکتیویته