توماس پینک

توماس پینک

توماس پینک (Thomas Pink) مدرس فلسفه در کالج کینگ، لندن است. وی همچنین سردبیر هم اندیشی ذهن می باشد.

کتاب های توماس پینک

اراده آزاد