ریچارد اس کاتز

ریچارد اس کاتز

دکتر ریچارد اس. کاتز از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شده است. تحقیقات او اساساً بر احزاب سیاسی و سیستم های انتخاباتی در دموکراسی های صنعتی اروپا ، آمریکای شمالی و کشورهای مشترک المنافع انگلیس متمرکز است. وی همچنین کتابهایی را درباره حمایت عمومی از هنر ، اتحادیه اروپا و رفتار انتخاباتی منتشر کرده است وی در دانشگاه سیتی نیویورک ، دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو ، دانشگاه اروپای مرکزی و انستیتوی سیاست های لیل تدریس کرده است. 

کتاب های ریچارد اس کاتز

دانشنامه سیاست حزبی