عبدالرسول دیوسالار

عبدالرسول دیوسالار

عبدالرسول دیوسالار متولد سال 1361 می باشد. وی دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبائی است. دیوسالار در سالهای گذشته پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۸۵-۱۳۹۱) بوده است و اکنون به عنوان پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مدرس دانشگاه فعالیت دارد .وی از سال ۱۳۸۴ مسئولیت کارگروه توسعه و منابع ملی در مؤسسه اندیشه و پژوهش هزاره (اندیشگاه هزاره) را نیز برعهده داشته است. حوزه اصلی پژوهشی او مسائل توسعه ایران است. این نویسنده در مطالعات خود مسائل توسعه در ایران را از منظر سه مولفه اطلاعات، امنیت و منابع بررسی کرده است. در حال حاضر مطالعاتش بر مسئله پارادوکسهای توسعه و امنیت، الگوهای اثرگذاری منابع بر توسعه، سیاست اطلاعاتی در ایران و تاثیر روابط ایران و روسیه بر توسعه ایران متمرکز است.

کتاب های عبدالرسول دیوسالار

تاملی بر اندیشه پیشرفت