ویسنس توست

ویسنس توست

ویسنس توست (1979) در بارسلونا متولد شد و در آنجا رشته فلسفه و ادبیات تطبیقی ​​را آموخت. او نویسنده چندین ترجمه و یک کتاب داستان کوتاه برای خواندن برای کوچولوها، 25 داستان برای خواندن در 5 دقیقه است. او در حال حاضر بین بارسلونا و روساریو، آرژانتین، بدون سگ و گربه زندگی می کند، اما در اطراف او کتابهایی از هر اندازه است.

کتاب های ویسنس توست

نینا و نیم 3


نینا و نیم 1


نینا و نیم 2