روبرتو سانتیاگو

روبرتو سانتیاگو

روبرتو سانتیاگو روزنامه نگاری است که در سراسر کشور درباره موضوعات لاتین سخنرانی می کند. وی جایزه انجمن مطبوعات بین آمریکایی در سال 1991 را برای تفسیر دریافت کرد و در مسابقه داستان کوتاه مجله اسپانیایی سال 1990 جایزه نخست را کسب کرد.

کتاب های روبرتو سانتیاگو

ته جدولی ها 8


مسافران زمان 3


ته جدولی ها 6


ته جدولی ها 7


ته جدولی ها 5


مسافران زمان 2


مسافران زمان 1


ته جدولی ها 4


ته جدولی ها 3


ته جدولی ها 2


ته جدولی ها 1