سامان یوسف وند

سامان یوسف وند

دکتر سامان یوسف وند متولد سال 1368، دارای دکترای جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های سامان یوسف وند