شارون لامبلی

شارون لامبلی

شارون لامبلی یک مدرس ارشد مستقر در دانشگاه متروپولیتن لندن است. وی پس از توسعه برنامه های مدیریتی و رهبری برای مددکاران اجتماعی، مدیران بهداشت، افسران و مدیران محلی، مدیران داوطلبانه و بخش جامعه و پلیس از سال 1991 در آموزش عالی کار کرده است. شارون اکنون در دانشگاه متروپولیتن لندن کار می کند و در آنجا کار خود را ادامه می دهد، در حالی که مهارت های خود را به عنوان یک محقق و مشاور توسعه سازمانی نیز افزایش می دهد.

کتاب های شارون لامبلی