جان مک مورتری

جان مک مورتری

جان مک مورتی استاد برجسته فلسفه دانشگاه گلف دانشگاه کانادا است. اخیراً، وی تحقیقات خود را بر ساختار ارزشی نظریه اقتصادی و پیامدهای آن برای زندگی جهانی مدنی و زیست محیطی متمرکز کرده است. مک مورتری در ژوئن 2001 توسط همتایان خود به دلیل کمکهای برجسته خود در مطالعه علوم انسانی و اجتماعی به عنوان عضو انجمن سلطنتی کانادا (FRSC) انتخاب شد.

کتاب های جان مک مورتری

ساختار جهان بینی مارکس