ساسان فیاض منش

ساسان فیاض منش

ساسان فیاضمنش (متولد 1950 ، ایران) استاد برجسته اقتصاد و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فرسنو است. زمینه های فعلی تحقیق وی شامل اقتصاد سیاسی خاورمیانه و تاریخ و نظریه پولی است.

کتاب های ساسان فیاض منش

ایران و آمریکا