گیل استیور

گیل استیور

گیل استور دانشیار کالج SUNY / Empire State است ، موسسه ای که بر اهداف یادگیری مادام العمر، آموزش بزرگسالان و دسترسی به آموزش عالی برای همه متمرکز است. او دکترای خود را به دست آورد. در روانشناسی رشد با تأکید در روانشناسی رسانه ها از دانشگاه ایالتی آریزونا در سال 1994. او 30 سال گذشته را صرف مطالعه روابط هواداران / مشاهیر از منظر مشاهده کننده شرکت کننده کرده است.

کتاب های گیل استیور

روانشناسی شهرت