ساموئل کاتز

ساموئل کاتز

ساموئل م. کاتز متولد سال 1963 ، متخصص مسائل امنیتی خاورمیانه ، تروریسم بین المللی و عملیات ویژه نظامی و ضد تروریسم است. وی سردبیر سابق گزارش عملیات ویژه بود. وی چندین کتاب از جاسوسان خط آتش منتشر کرده است.

کتاب های ساموئل کاتز

جاسوسان خط آتش