گیتی شهیدی

گیتی شهیدی

گیتی (ع‍زت‌ال‍م‍ل‍وک‌) شهیدی مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های گیتی شهیدی

بیندیشید و ثروتمند شوید


حفظ دوستی


مدیریت پول


کتاب جامع اسرار زبان بدن


قطار سرعت به سوی ثروت


بنویس تا اتفاق بیفتد


دوره ای در معجزات


شفای درون


نابغه دیوانه


شروع مدرسه ی راهنمایی


حرف نزنید عمل کنید!


رفتار مناسب


اثر مرکب


مبانی موفقیت


سرسختی


دانشکده کسب و کار


قدرت جادویی عشق


جادوی جذب


انگشتان ثروت ساز


تغییر


مدیریت پول


موفق فکر کن موفق عمل کن


راه متحول ساختن خویشتن


ده ستون ثروت


آتش عشق زنت را شعله ور کن


آتش عشق شوهرت را شعله ور کن


مردی که به اسب ها گوش می دهد


پنج زبان عشق برای مردها


پنج زبان عشق برای مجردها


قدرت


گواهی دل


برای بهینه سازی ارتباط


به راستی زندگی باشکوه است


مهارت در حفظ روابط انسانی