گیتی شهیدی

گیتی شهیدی

گیتی (ع‍زت‌ال‍م‍ل‍وک‌) شهیدی مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های گیتی شهیدی

دوره ای در معجزات


دانشکده کسب و کار


قدرت جادویی عشق


بهترین سال زندگی شما


انگشتان ثروت ساز


حفظ دوستی


رفتار مناسب


اثر مرکب


قطار سرعت به سوی ثروت


کتاب جامع اسرار زبان بدن


معجزه ارتباط و ان.ال.پی


نابغه دیوانه


بیندیشید و ثروتمند شوید


مبانی موفقیت


تغییر


مدیریت پول


جادوی جذب


مدیریت پول


موفق فکر کن موفق عمل کن


راه متحول ساختن خویشتن


ده ستون ثروت


قدرت پشتکار


آتش عشق زنت را شعله ور کن


آتش عشق شوهرت را شعله ور کن


پنج زبان عشق برای مردها


قدرت


گواهی دل


برای بهینه سازی ارتباط