آن مکاسیل

آن مکاسیل

آن مکاسیل استاد روانشناسی سلامت و رئیس دانشگاه اخلاق در تحقیقات است. او کار خود را در روانشناسی در دانشگاه آبردین و سپس دانشگاه ادینبورگ آغاز کرد و در آنجا پس از دکترا به تحقیق پرداخت و سپس در واحد روانشناسی کاربردی در دانشگاه شفیلد مشغول شد.

کتاب های آن مکاسیل