ماری مک ماهون

ماری مک ماهون

مری مک ماهون مدرس ارشد دانشکده آموزش دانشگاه کویینزلند استرالیا است که در آنجا تئوری پیشرفت شغلی و مشاوره شغلی روایی را تدریس می کند.

کتاب های ماری مک ماهون

مشاوره ی شغلی و حرفه ای