آلن پیز و باربارا پیز

آلن پیز و باربارا پیز

مرد زبان بدن دنیا، آلن پیز مدرس و نویسنده ای که ساکن استرالیا است و با کتاب های زبان بدن در جهان شناحته شده است.او در زمینه زبان بدن body language و ارتباطات بیش از 15 کتاب را تالیف نموده است. آلن پیز همسر او و نویسنده کتاب است.

کتاب های آلن پیز و باربارا پیز

کلیدهای طلایی