بهمن بهمنی

بهمن بهمنی

دکتر بهمن بهمنی متولد سال 1343، دارای کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتری مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. وی هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد.

کتاب های بهمن بهمنی