فاطمه عظیمی فرد

فاطمه عظیمی فرد

فاطمه عظیمی‌فرد متولد سال 1354، معاون اجرایی انجمن زبان‌شناسی ایران و مدرس دانشگاه صدا و سیما می باشد.

کتاب های فاطمه عظیمی فرد

زبان و رسانه