مارک ریوت

مارک ریوت

مارک ریوت یک درمانگر خانوادگی و مدرس ارشد و مدیر آموزش خانواده درمانی در دانشگاه بریستول ثبت شده در UKCP است. وی سردبیر فعلی ژورنال خانواده درمانی است.

کتاب های مارک ریوت

خانواده درمانی