دیو من

دیو من

دیو مان روان شناس، سرپرست و مربی وابسته به موسسه متانوایا، موسسه آموزش روان درمانی گشتالت و موسسه آموزش روان درمانی شروود، روان شناس، استاد راهنما و مربی ثبت شده در UKCP است. وی همچنین دستیار سردبیر سابق ژورنال گشتالت انگلیس است.

کتاب های دیو من

گشتالت درمانی