دان زادرا

دان زادرا

دن زادرا بنیانگذار Compendium سیاتل، یکی از مهمترین ناشران کتابهای الهام بخش، هدایا و کارتهای تبریک است. او همچنین بنیانگذار و مدیر خلاق Zadra Creative، مستقر در والاس، آیداهو است.

کتاب های دان زادرا

زندگی به سرعت می گذرد