جنی موسلی

جنی موسلی

جنی موسلی بنیانگذار مشاوره های آموزشی Jenny Mosley و مبتکر "مدل زمان کیفیت دایره" بسیار تحسین شده است که در هزاران تنظیمات سالهای اولیه و مهد کودک ها در سطح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب های جنی موسلی

101 بازی برای افزایش عزت نفس