دیوید بونهام کارتر

دیوید بونهام کارتر

دیوید بونهام-کارتر مربی باتجربه زندگی و نویسنده خودیاری، متخصص در استفاده از روش های روانشناختی برای دستیابی به خودسازی، تغییر رفتار و بهزیستی عاطفی است. وی همچنین نویسنده کتاب راهنمای عملی ابراز وجود می باشد.

کتاب های دیوید بونهام کارتر

سفر به سوی عزت نفس