ارنست کونل

ارنست کونل

ارنست کوهنل (1964-1982) یک مورخ هنر آلمانی بود که در هنر اسلامی تخصص داشت. وی به دلیل تحقیقاتش در مورد ارتباط هنر اسلامی و قبطی ، به ویژه در منسوجات ، مشهور بود. کوهنل از سال 1931 تا 1951 به عنوان مدیر موزه هنرهای اسلامی (بخشی از موزه های دولتی برلین) و از 1935 تا 1954 استاد دانشگاه برلین بود. وی همچنین مشاور موزه نساجی در واشنگتن دی سی بود.

کتاب های ارنست کونل

هنر اسلامی