احمد شریفان

احمد شریفان

 احمد شریفان در تاریخ 21/6/1340 در تهران متولد شد. او دارای دیپلم بازرگانی، کارشناسی روان¬شناسی بالینی، و کارشناسی ارشد سنجش و اندازه¬گیری و در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشتۀ سنجش و اندازه¬گیری دانشگاه تهران است. وی دارای سابقۀ علمی، پژوهشی و آموزشی بیش از سی سال به این شرح است:

1- تدریس و برگزاری کارگاه¬های آموزشی در دانشگاه¬ها، سازمان¬ها و مراکز آموزش و پرورش به¬طور حضوری، رسانه¬ای و مجازی در زمینه¬های سنجش و اندازه¬گیری، ایجاد بانک سؤال، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، و...برای معلمان، دانشجویان دوره¬های گوناگون تحصیلی، مدرسان و کارکنان آموزشی از سال 1370 تاکنون
2- تألیف و ترجمۀ 25 عنوان کتاب به¬طور فردی و گروهی
3- نگارش و چاپ بیش از 250 عنوان مقاله در مجلات آموزشی کشور
4- ارائۀ 12 مقالة پژوهشی در همایش¬ها و کنگره¬های داخل کشور
5- تصویب و انجام 9 طرح پژوهشی، همکار در 7 طرح پژوهشی، مشاور علمی 3 طرح پژوهشی، راهنمای 3 طرح پژوهشی، و ناظر علمی 3 طرح پژوهشی کشوری یا در سطح استان
6- کسب 4 رتبه در جشنواره¬های ملی مربوط به پژوهش و ترجمۀ کتاب
7- دریافت 13 تقدیرنامه از سازمان¬های آموزشی کشور
8- داوری علمی مقالات در برخی از مجلات آموزشی
9- شرکت در همایش¬ها به¬عنوان عضو کمیتۀ علمی و اجرایی
10- همکاری با بسیاری از سازمان¬های آموزشی در زمینۀ طراحی برنامه¬های آموزشی، سنجش و اندازه¬گیری و ایجاد بانک سؤال
11- دارای پروانۀ اشتغال (از کمیسیون روان¬سنجی) از سازمان نظام روان¬شناسی و مشاورۀ جمهوری اسلامی ایران"

کتاب های احمد شریفان