حسن ملکشاهی

حسن ملکشاهی

حسن ملکشاهی (۱۳۰۷–۱۳۸۷) فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه تهران بود. او برای نگارش کتاب ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات برگزیدهٔ کتاب سال ایران شد. در بابل به دنیا آمد و از دانشگاه تهران دکترا گرفت. مدتی مدیریت گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه تهران را بر عهده داشت و استاد مدعو در دانشگاه پرینستون بود.

کتاب های حسن ملکشاهی

حرکت


اثولوجیا


السیاسه المدنیه


فصول منتزعه