روبن ماروخیان

روبن ماروخیان

روبن ماروخیان (Ruben Marukhyan) متولد سال 1934 در یروان ارمنستان، نویسنده کتاب های کودکان می باشد. تألیفات وی "بهترین خانه"، "یک دوست واقعی"، "ماهی در حال صحبت"، "دلقک"، "ماجراهای چیکارلی"، "موش" و نمایشنامه های دیگر، تعدادی افسانه، مجموعه رمان است. برخی از آنها به فرانسه و آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی و سایر زبانها ترجمه شده اند.

کتاب های روبن ماروخیان

چی کارلی