متین پدرام

متین پدرام

متین پدرام متولد سال ۱۳۶۵ ، دانش‌آموخته اقتصاد انرژی است

کتاب های متین پدرام

سوسیالیسم و سرمایه داری


قدرت و بازار


نفت بی خطر