میشل بک

میشل بک

دکتر مایکل جی بک دکتر روانشناسی است. او و خانواده اش از جمله استانیس ماروساک بک و شانا بک در لانگ آیلند نیویورک زندگی می کنند.

کتاب های میشل بک

پرسشهایی برای زوجها