نیس چالا جوی دوی

نیس چالا جوی دوی

نیس چالا جوی دوی نویسنده و مدرس یوگا است. او پزشکی خوانده است و مربی بین المللی یوگا و کاربردهای ظریف آن برای رشد معنوی و همچنین بهبود جسمی و روحی است. او بیش از 20 سال مرید صومعه ای سوامی ساتچیداناندا ، خالق یوگای انتگرال بود.

کتاب های نیس چالا جوی دوی

یوگا برای خوددرمانی