مهری بهار

مهری بهار

مهری بهار پژوهشگر و دانشیار دانشگاه تهران در گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی است. وی کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۶۴، کارشناسی ارشد زبانشناسی وادبیات عرب از جرج تاون امریکا ۱۳۷۲، دکتری عمومی مطالعات فرهنگی از سوربن فرانسه ۱۳۸3 می باشد.

کتاب های مهری بهار

اجرا و نگارش پژوهش کیفی


دین و رسانه