آدریان هالیدی

آدریان هالیدی

آدریان هالیدی (متولد 1950) استاد زبانشناسی کاربردی و آموزش بین فرهنگی در دانشگاه کلیسای Canterbury Christ است. تدریس و تحقیقات وی شامل ارتباطات و ایدئولوژی بین فرهنگی، گفتمانهای فرهنگ، سیاست آموزش بین المللی زبان انگلیسی، انگلیسی در جهان، امپریالیسم فرهنگی و روشهای تحقیق کیفی است.

کتاب های آدریان هالیدی

اجرا و نگارش پژوهش کیفی