کالن دیویز

کالن دیویز

کالین دیویس (متولد 1929) استاد نظریه معماری در دانشگاه متروپولیتن لندن بود و نویسنده کتابهای مختلفی از جمله خانه های کلیدی قرن بیستم و تفکر درباره معماری (هر دو لورنس کینگ) است.

کتاب های کالن دیویز

تاملی بر معماری