شرلین نکی هسه بیبر

شرلین نکی هسه بیبر

شرلین نگی هسه-بیبر استاد جامعه شناسی و مدیر مطالعات زنان در کالج بوستون است. وی همچنین بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق انجمن ملی زنان در آموزش عالی کاتولیک است. وی به طور گسترده در مورد تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر تصویر بدن زنان و همچنین روشهای تحقیق فمینیستی و کیفی منتشر کرده است. وی توسعه دهنده برنامه های نرم افزاری HyperRESEARCH ، برنامه ای با کمک رایانه برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و ابزار رونویسی جدید HyperTRANSCRIBE است. مقاله وی با عنوان "رویکردهای کیفی به روش های ترکیبی" بیشترین بارگیری شده در مقاله سال 2010 در مجله Qualitative Inquiry بود.

کتاب های شرلین نکی هسه بیبر

پژوهش روش های ترکیبی