آر بورک جانسون

آر بورک جانسون

بورک جانسون استاد گروه مطالعات حرفه ای در دانشگاه آلابامای جنوبی است. دکترای وی از برنامه REMS (تحقیق، ارزیابی، اندازه گیری و آمار) در کالج آموزش دانشگاه جورجیا است. وی همچنین دارای مدرک تحصیلات تکمیلی روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت دولتی است که دیدگاه چند رشته ای در زمینه روش تحقیق را برای وی فراهم کرده است. وی ویراستار مهمان یک شماره ویژه تحقیق در مدارس با تمرکز بر تحقیقات مختلط (در دسترس در وب سایت www.msera.org/rits_131.htm) بود و ویراستاری مهمان مشابه را برای دانشمند علوم رفتاری آمریکا به پایان رساند. وی سردبیر مجله Journal of Mixed Method Research بود. بورک اولین نویسنده تحقیق آموزشی است: رویکردهای کمی، کیفی و مختلط (Sage ، 2014 ، چاپ پنجم). نویسنده دوم روش تحقیق ، طراحی و تحلیل (پیرسون ، 2014 ، چاپ دوازدهم). coeditor (با شارلین هسه-بیبر) از کتاب تحقیق آکسفورد در زمینه تحقیقات چند متدی و روشهای ترکیبی (2015) ؛ مدیر تحلیلی (با پل وگت) از تحلیل همبستگی و رگرسیون (2012) ؛ و سردبیر همكار واژه نامه علوم اجتماعی و رفتاری SAGE (2009).

کتاب های آر بورک جانسون

پژوهش آموزشی