کاوه احسانی

کاوه احسانی

كاوه احساني نویسنده ی ایرانی می باشد. حوزه های تحقیق و تحریریه وی شامل موارد زیر است: - تأثیر روغن بر جامعه ، سیاست ، محیط زیست - تاریخچه کار - مطالعات شهری - سیاست های مالکیت ، استفاده از زمین و آب - جنگ و جامعه - اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک ایران پس از انقلاب.

کتاب های کاوه احسانی