جفری جونز

جفری جونز

جفری جی. جونز یک مورخ تجارت متولد انگلیس است. وی در سال 2010 به تابعیت آمریکا درآمد. وی در حال حاضر استاد تاریخ تجارت ایزیدور استراوس در دانشکده بازرگانی هاروارد است. کارهای جونز بر تحول تاریخی جهانی سازی ، بانکداری و تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های چند ملیتی متمرکز بوده است. او تاریخچه های یونیلور را منتشر کرده است و در مورد تاریخچه تجارت پایدار در سراسر جهان مطالبی نوشته. 

کتاب های جفری جونز

تاریخ بنگاه داری